We are so grateful to announce the public-release of SmartR Workspace, our all-in-one system to manage training. SmartR Workspace is a tool with an emphasis on usability and easy training management.  Our intention is to create a better learning experience in every way that actually matters – and we are excited about this new offering.
SmartR vui mừng gửi đến quý đối tác và khách hàng một trong những sản phẩm được phát triển mới nhất bởi đội ngũ của chúng tôi đó chính là SmartR Workspace. Đây là một công cụ tập trung tiện ích dành cho việc sử dụng cũng như quản lý chương trình giảng dạy để diên ra một cách dễ dàng nhất. Mục đích của Workspace ra đời nhằm tạo ra trải nghiệm học tập tốt hơn các nền tảng giáo dục hiện tại – Và hôm nay chúng tôi thật sự tự hào giới thiệu Workspace đến cho quý khách hàng.

The product is for both organizations and trainers. Currently in the L&D field, there are quite a few different tools and several services for course creation, learner tracking and calendar management. All these require ample time, resources and money. It comes as no surprise that the training tracking is not effective as you expect.
Đây là một nền tảng dành cho đối tác và đội ngũ giảng viên của SmartR. Hiện tại trong ngành L&D, có rất nhiều những sản phẩm và dịch vụ tạo ra khoá học, theo dõi và quản lý học viên, lịch học. Tất cả những công việc trên đòi hỏi chùng ta phải đầu tư nhiều thời gian, nhân lực và tiền bạc để nghiên cứu. Và chẳng có gì ngạc nhiên nếu điều đó không mạng lại hiệu quả như bạn mong đợi.

With SmartR Workspace, we tried to answer one main question:
How can we provide real value to organizations and trainers to manage their training more effectively all in one place?
Với SmartR Workspace, chúng tôi đã cố gắng trả lời một câu hỏi quan trọng:
Làm thế nào chúng ta có thể mang lại giá trị thực cho các tổ chức và nhà đào tạo để quản lý việc chương trình của họ hiệu quả hơn, và ở cùng một nơi?

A survey has been sent out to our partners and clients to know the difficulties and problems they are facing with, and here’s how we approached the problem and what you can expect from SmartR Workspace:
SmartR đã gửi khảo sát đến các đối tác và khách hàng của chúng tôi để hiểu được những khó khăn và vấn đề mà họ đang gặp phải, sau đây là cách mà chúng tôi tiếp cận vấn đề cũng như giúp bạn hình dung rõ nét về SmartR Workspace:

Managing training is not longer time-consuming

Time is in short supply thus time management is extremely essential, especially now during this challenge time, to avoid work overload and increase efficiency. Efficient time usage is a solid foundation for long-term growth. We all know that people working in small to big businesses are overworked and have several responsibilities. We want to make things easy for all of you.
Thời gian ngày càng trở nên quan trọng nên việc quản lý thời gian là vô cùng cần thiết, nhất là trong thời điểm thách thức hiện nay, nhằm tránh tình trạng quá tải trong công việc và mang lại hiệu quả tăng cao. Sử dụng thời gian một cách hiệu quả là nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Chúng ta đều biết rằng tất cả các nhân viên trong những doanh nghiệp từ vừa và nhỏ đến những tập đoàn lớn đều làm việc trong tình trạng quá sức cũng như phải đảm nhận rất nhiều vai trò khác nhau. SmartR hy vọng có thể mang đến sự dễ dàng cho tất cả chúng ta.

With SmartR Workspace, we plan and prepare all steps in training for you. All you need to do is to fill in the blanks then have your training metrics shown in reports.
Với SmartR Workspace, chúng tôi đã lên kế hoạch, nghiên cứu và chuẩn bị tất cả các bước cho bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là điền vào chỗ trống rồi hoàn thành các chỉ số còn lại theo hướng dẫn tại nền tảng của chúng tôi.

Course Management in SmartR Workspace

Tracking training performance is now a piece of cake

Training has great benefits for employee motivation, retention, and performance but with that being said, your company needs to invest so much time and resources into upskilling your employees. Of course, your management will want proof that the corporate training program is a good investment.
Đào tạo mang lại những lợi ích to lớn đối với nguồn động lực, khả năng duy trì và hiệu suất của nhân viên nhưng cùng với đó, công ty của bạn cần đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để nâng cao kỹ năng cho nhân viên của mình. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo của công ty luôn đòi hỏi những bảng đánh giá cụ thể, minh chứng rằng các chương trình đào tạo luôn là một khoản đầu tư mang lại giá trị.

So, how can you track training performance? You need to know how many employees are completing their courses, engaging with materials, and learning skills that can be implemented on the job. This sounds like a tricky undertaking, but we’ve got you covered.
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể theo dõi sát sao chương trình đào tạo? Bạn cần biết có bao nhiêu cá nhân, tổ chức đang tham gia đơn vị cung cấp khoá học , chuẩn bị tài liệu và học các kỹ năng mang lại nhiều giá trị cho công việc. Điều này nghe có vẻ là một công việc đầy sự khó khăn, nhưng chúng tôi có thể giúp bạn!

With SmartR Workspace, we provide you with a modern look dashboard to easily track the important metrics (training budget, bookings, NPS scores,…)of training performance based on selected times. You can now train and track all in one place, at the same time, without the hassle of paper reports and daunting spreadsheets.
Với SmartR Workspace, chúng tôi cung cấp cho bạn một bảng điều khiển hiện đại để dễ dàng theo dõi các chỉ số quan trọng (ngân sách đào tạo, lượt đặt chỗ, điểm NPS,…) về hiệu suất đào tạo dựa trên thời gian đã chọn. Giờ đây, bạn có thể sử dụng và theo dõi tất cả các bước ở một nơi, cùng một lúc mà không gặp bất cứ rắc rối nào thay vì làm các báo cáo và bảng tính phức tạp.

Workspace Dashboard

All in one platform to manage content, users and team

Organizations and companies want to easily manage not just users, but also roles and permissions as they relate to course administrators. There are several types of roles in SmartR Workspace for you to manage. For example, there are trainers, learners and administrators.
Các đối tác, tổ chức và công ty đang muốn dễ dàng quản lý người dùng, phân quyền và các vai trò quản trị trong trang. Có rất nhiều phân quyền giúp bạn dễ dàng quản lý trang tại Workspace. Ví dụ: giảng viên (trainer), người học (learner) và quản trị viên (administrator).

SmartR Workspace is designed to help busy company leaders and partners efficiently manage users as well as roles and permissions.
SmartR Workspace được thiết kế để giúp các ban quản lý cũng như đối tác quản lý hiệu quả người dùng, vai trò và phân quyền.

And yes, we are trying to make your life easier. Trainers can now focus on designing amazing content for your learners. Companies can fully focus on building flawless internal training programs and also managing your employees performance. Let us provide you the right tool.
Tổng kết, SmartR đang cố gắng mỗi ngày nhằm đem lại thuận tiện nhất cho công việc của đối tác và khách hàng. Giờ đây, đội ngũ giảng viên có thể tập trung vào việc thiết kế nội dung bài giảng chất lượng dành cho người học. Các công ty có thể hoàn toàn tập trung vào việc xây dựng những chương trình đào tạo nội bộ trở nên hoàn hảo và quản lý hiệu suất nhân viên. Để chúng tôi cấp giải pháp bạn cần.

From the SmartR team.
Đội ngũ SmartR.